Удължаване срока на валидност на сертификат за акредитация

Във връзка пандемичната обстановка ИА БСА удължава срокът на валидност на сертификат за акредитация на АЦЛИ до приключване на процедурата за преакредитация и издаване на нов сертификат.