Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Нитрити ВЛМ3UV-VIS 4.00 лв. +
Сулфати ВЛМ4 UV-VIS 8.00 лв. +
Амониев йон ВЛМ5 UV-VIS 8.00 лв. +
Алуминий ВЛМ6 UV-VIS 4.00 лв. +
Желязо ВЛМ7 UV-VIS 4.00 лв. +
Нитрати ВЛМ8 UV-VIS 4.00 лв. +
Хлориди ВЛМ9 UV-VIS 4.00 лв. +
Манган ВЛМ10 UV-VIS 5.00 лв. +
Електропроводимост БДС EN 27888 5.00 лв. +
рН БДС 17.1.4.27, БДС 3424т.1 3.00 лв. +
Цвят БДС 8451 3.00 лв. +
Мирис БДС 8451 3.00 лв. +
Вкус БДС 8451 3.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Обща твърдост ВЛМ34 UV-VIS 10.00 лв. +
Остатъчен свободен хлор ВЛМ23 UV-VIS 8.00 лв. +
Флуориди ВЛМ32 UV-VIS 10.00 лв. +
Фосфати ВЛМ12 UV-VIS 8.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AA 18.00 лв. +
Остатъчен активен хлор (свързан+свободен) ВЛМ23 UV-VIS 8.00 лв. +
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс БДС EN ISO 8467 20.00 лв. +
Мътност БДС EN ISO 7027-1:2016 5.00 лв.
Остатъчен озон/Разтворен кислород ВЛМ 21 8.00 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби(ОМЧ) при 22° C БДС EN ISO 6222 6.00 лв. +
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби(ОМЧ)при 37° C БДС EN ISO 6222, БДС 17335 6.00 лв. +
Ентерококи/Фекални стрептококи БДС EN ISO 7899-2 10.00 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 16266 18.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС EN ISO 9308-1/A1 15.00 лв. +
Колиформи БДС EN ISO 9308-1/A1 15.00 лв. +
Клостридия / Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии БДС EN 26461-2 18.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 14189 18.00 лв. +
Ешерихия колититър БДС 17335 15.00 лв. +
Колититър БДС 17335 15.00 лв. +
Стафилококов титър БДС 17335 15.00 лв. +
Ентерококов титър БДС 17335 15.00 лв. +
Салмонела(Salmonella spp.) БДС EN ISO 19250 30.00 лв.
Всички услуги