АЦЛИ КОМИХРИС

В Акредитиран Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” работи екип от висококвалифицирани специалисти, чиято основна цел е задоволяване изискванията на клиентите чрез надеждна и компетентна работа.

Изпитванията се отличават с високо качество, бързина, прецизност, при строго съблюдаване на конфиденциалност и безпристрастност, съгласно принципите на добрата професионална практика при обслужване на клиентите.

Високата компетентност на екипа от АЦЛИ „Комихрис” е доказана с отличните резултати при ежегодното участие в национални и международни изпитвания за пригодност.

По отношение на политиката и целите на СУ от името на ръководството на „Комихрис”ООД и ръководството на Аналитичен център за лабораторни изпитвания (АЦЛИ) „Комихрис” декларираме:

 • персоналът, имащ отношение към дейностите по изпитване в рамките на АЦЛИ е запознат с документите по качеството и в своята работа прилага политиката и процедурите на системата;
 • ангажимента на ръководството на лабораторията за съответствието на СУ с БДС EN ISO/IEC 17025 г. и непрекъснатото подобряване ефикасността на управлението;
 • пълно задоволяване на клиентите чрез, високо качество на услугите и работа на лабораторията съгласно установена добра професионална практика;
 • надеждна и компетентна работа на лабораторията при спазване на законовите и техническите правила и норми;
 • използване на икономически целесъобразни методи за извършване на предлаганите услуги, гарантиращи необходимата точност;
 • изпитванията да бъдат винаги извършвани с договорените методи;
 • коректност при спазване на сроковете, изискванията на клиентите и конфиденциалността на извършваните услуги;
 • експедитивно и делово разглеждане на жалби и предприемане на мерки за тяхното отстраняване;
 • мотивиране на служителите чрез допълнително обучение за поддържане и повишаване нивото на тяхната квалификация;
 • постигане на икономически успех на лабораторията;
 • коректно и почтено партниране с доставчици;
 • непрекъснат надзор на СУ и целесъобразни изменения с цел нейното усъвършенстване.

Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” е създаден декември 2007 г. Той е независимо звено в структурата на „Комихрис” ООД.

От 01.02.2008г. в АЦЛИ „Комихрис” е въведена документирана и функционираща система за управление, съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” и от април 2009г. Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” е акредитиран от Изпълнителна Агенция Българска Служба по Акредитация.

Предмет на дейност на лабораторията е физико-хмични и микробиологични изпитания на:

 • Месо и месни продукти;Мляко и млечни продукти;
 • Води-питейни (натурални минерални, изворни, трапезни, предназначени за питейно-битови цели, бутилирани и при водоизточник);
 • Води повърхностни и подземни;
 • Води от плувни басейни. Лед;
 • Захарни изделия;
 • Плодове, зеленчуци и продукти от тях;
 • Консерви плодови, зеленчукови и месорастителни;
 • Консерви месни;
 • Готови ястия, сосове;
 • Зърнено–житни, бобови култури и продукти от тях;
 • Фуражи/Храни за животни;
 • Хляб и хлебни изделия;
 • Контактни повърхности;
 • Подправки и билки;
 • Козметични продукти;
 • Повърхностно активни вещества, детергенти и сапуни;
 • Етерични масла;
 • Растителни и животински масла и мазнини;
 • Маслодайни семена, якди и продукти от тях;
 • Напитки безалкохолни;
 • Хранителни добавки;
 • Пчелен мед и пчелни продукти;

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

Документи за попълване

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Контакти