Тази година АЦЛИ обогати Техническата си база с Оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма модел iCAP PRO XP Duo (ICP-OES) Thermo scientific, който определя количествено и идентифицира елементния състав на пробите, като ги йонизира с плазмен източник и измерва получените емисионни лъчи.